Dieser Kurs ist nicht mehr als ein Jahr Zeit.
und hoffen, dass er dort erscheinen.

Інженерна та комп'ютерна графіка призначена для розв’язання різноманітних інженерно-геометричних задач: моделювання форм, вивчення правил технічного документування, набуття вмінь розв’язувати інженерні задачі графічними засобами, розвитку навичок виконання й читання креслеників. Необхідність вивчення систем комп’ютерної графіки зумовлена інтенсифікацією інформаційного обміну, вимогами підвищення рівня творчості та продуктивності праці інженера, звільнення його від рутинної роботи.

Engineering and Computer Graphics is designed to solve a variety of engineering and geometric problems: modeling forms, learning the rules of technical documentation, acquiring skills to solve engineering problems of graphical tools, skills development and reading performance drawings. The need for the study of computer graphics is due to the intensification of information exchange requirements enhance creativity and productivity of the engineer, the release of its routine work.

Курс “Інженерна графіка” для напряму 6.060101 - “Будівництво” читається протягом 1 – 3-го семестрів. У першому семестрі вивчаються основи нарисної геометрії, у другому – геометричне, проекційне та машинобудівне креслення, у третьому – будівельне креслення і набуваються навички автоматизованого виконання креслеників за допомогою графічного редактора AUTOCAD.

Опис курсу: "Комп’ютерна графіка” (КГ) –загальнонаукова дисципліна, що є необхідною складовою інженерної освіти. Її предметом є комп’ютерне уявлення інформації про геометричні образи, комплекси технічних та програмних засобів, що дають змогу створювати, аналізувати, редагувати та зберігати інформацію про графічні об’єкти. Необхідність вивчення систем комп’ютерної графіки зумовлена інтенсифікацією інформаційного обміну, вимогами підвищення рівня творчості та продуктивності праці інженера, звільнення його від рутинної канцелярської роботи. При вивченні дисципліни передбачається знання студентами теоретичних основ методів геометричного моделювання, побудови різноманітних креслень, загальнодержавних стандартів з креслення, основ користування ПЕОМ.

Інженерна та комп'ютерна графіка призначені для розв’язання різноманітних інженерно-геометричних задач: моделювання форм, вивчення правил технічного документування, набуття вмінь розв’язувати інженерні задачі графічними засобами, розвитку навичок виконання й читання креслеників. Необхідність вивчення систем комп’ютерної графіки зумовлена інтенсифікацією інформаційного обміну, вимогами підвищення рівня творчості та продуктивності праці інженера, звільнення його від рутинної роботи.

Дисципліна НГІтаКГ складається з таких розділів:
Нарисна геометрія
як теоретична база розробки основних видів конструкторської документації;
Інженерна графіка як практичне втілення методів нарисної геометрії при розробці основних видів конструкторської документації та їх використання в процесі виготовлення виробів;
Комп’ютерна графіка як технічні засоби автоматизованого проектування і виконання робочих креслеників з використанням персональних комп’ютерів на базі перетворення графічної інформації про технічну форму в числову.

Опис курсу: "Комп’ютерна графіка” (КГ) –загальнонаукова дисципліна, що є необхідною складовою інженерної освіти. Її предметом є комп’ютерне уявлення інформації про геометричні образи, комплекси технічних та програмних засобів, що дають змогу створювати, аналізувати, редагувати та зберігати інформацію про графічні об’єкти. Необхідність вивчення систем комп’ютерної графіки зумовлена інтенсифікацією інформаційного обміну, вимогами підвищення рівня творчості та продуктивності праці інженера, звільнення його від рутинної канцелярської роботи. При вивченні дисципліни передбачається знання студентами теоретичних основ методів геометричного моделювання, побудови різноманітних креслень, загальнодержавних стандартів з креслення, основ користування ПЕОМ.